ALGEMENE VERHUUR VOORWAARDEN IVM OPSLAGRUIMTE

Artikel 1. Voorwerp en aard van de overeenkomst

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten tussen Van Aalst Art Consultancy of L.P.M. van Aalst, hierna te noemen verhuurder enerzijds en huurders, die een opslagruimte gebruiken hierna te noemen ‘de Klant‘, anderzijds.

Enerzijds wordt de gebruikte opslagruimte en de Algemene Verhuur Voorwaarden anderzijds ‘de Overeenkomst’ genoemd.

Inzake de goederen die worden opgeslagen zal de referentie ‘de Goederen’ gebruikt worden.

Artikel 2. Bestemming en gebruik

2.1 Verhuurder verhuurt aan de Klant opslagruimte conform de bepalingen van de Overeenkomst met als enig doel de opslag van goederen. Het is de Klant niet toegestaan de gehuurde ruimte een andere bestemming te geven. De Klant erkent uitdrukkelijk en stemt ermee in dat niets in de Overeenkomst zo kan worden uitgelegd dat de Klant inzake de opslagruimte een eigendoms of enig ander zakelijk recht verwerft. Verhuurder zal bovendien inzake de gehuurde opslagruimte en/of de opgeslagen Goederen hoe dan ook nooit fungeren als houder, bewaker of bewaarnemer.

Bij het aangaan van de Overeenkomst garandeert de Klant als enige de juridische en/of economische eigendom van de Goederen te bezitten en bijgevolg alle aansprakelijkheid in verband met de Goederen te aanvaarden. De Klant zal Verhuurder vrijwaren en schadeloos stellen inzake elke kost, vordering of enige andere actie van een derde partij in verband met de Goederen (met inbegrip van alle geschillen die te maken hebben met betwistingen inzake eigendomsrecht of het recht op bezit).

2.2 De Klant bevestigt de opslagruimte te hebben bezocht en geïnspecteerd en deze te aanvaarden in goede staat en geschikt voor het wettelijke en overeengekomen doel en gebruik dat Klant verwacht ervan te maken. De Klant begrijpt en aanvaardt het veiligheids- en beveiligingsniveau. Verhuurder verstrekt uitdrukkelijk geen garanties en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot enerzijds het wettelijk en overeengekomen doel en gebruik en anderzijds de veiligheids- en beveiligingsverwachtingen.

2.3 De Klant aanvaardt dat alle opgaven betreffende de afmetingen van de opslagruimte schattingen zijn. Elke afwijking tussen de werkelijke grootte van de opslagruimte en de aangegeven grootte in de Overeenkomst geeft geen enkele partij enig recht en kan nooit leiden tot een prijsaanpassing.

2.4 De Klant zal voldoen aan alle bepalingen van deze Overeenkomst, de wet en de plaatselijke regelgeving alsook aan de mogelijke instructies van de locale en nationale overheden, de nutsbedrijven en de verzekeraars.

2.5 De Klant erkent en aanvaardt volledig verantwoordelijk en aansprakelijk te zijn voor alle handelingen van de personen die toegang hebben tot de opslagruimte en elke verwijzing naar ‘Klant’ in deze voorwaarden houdt tevens een verwijzing in naar dergelijke personen.

Artikel 3. Huurperiode

Een Overeenkomst tot opslag wordt afgesloten voor een onbepaalde duur en de Overeenkomst kan te allen tijde schriftelijk worden opgezegd door de

een of andere partij door middel van een schriftelijke kennisgeving met een opzegtermijn van tenminste 15 dagen.

Artikel 4. Huurprijs en wanbetaling

4.1 De verschuldigde huurprijzen en vergoedingen zullen per kalendermaand vooraf gefactureerd worden samen met de eventueel verschuldigde BTW (indien van toepassing).

4.2 De Klant verbindt zich ertoe de maandelijkse huurprijs en kosten vooraf te betalen, voor de eerste dag van elke kalendermaand. De Klant is bij niet nakoming hiervan zonder dat enige kennisgeving is vereist, in verzuim.

4.3 Als de betaling van de maandelijkse huurprijs en kosten niet volledig ontvangen is op de overeengekomen betaaldatum, dan mag Verhuurder de Klant de toegang tot de opslagruimte ontzeggen tot op het moment dat het totale uitstaande saldo betaald is.

4.4 Zodra de Klant in verzuim is dan wel de huurprijs of een vergoeding verschuldigd krachtens de Overeenkomst niet betaald is binnen de 30 dagen na de

overeengekomen betaaldatum dan verwerft Verhuurder het volgende aanvullende recht:

de mogelijkheid de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en vervolgens de Klant een maandelijkse bezettingsvergoeding in rekening te brengen voor een bedrag gelijk aan de maandelijkse huurprijs,

4.5 De Klant gaat ermee akkoord dat alle Goederen in de opslagruimte tot zekerheid dienen van Verhuurders recht op betaling van de huurprijs, kosten of enige andere som verschuldigd en dat de toegang tot de Goederen kan geweigerd worden tot op het moment dat alle uitstaande sommen betaald zijn. De klant aanvaardt tevens dat deze zekerheid op de Goederen in de opslagruimte tot een verlies van eigendom kan leiden.

Artikel 5. Huishoudelijk Reglement

Toegang tot de opslagruimte is altijd mogelijk na afspraak met Verhuurder.

Artikel 6. Verbod op onderhuur en overdracht

6.1 Het is de Klant niet toegestaan de opslagruimte geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of hoe dan ook door derden te laten gebruiken.

6.2 Deze Overeenkomst is persoonlijk en de Klant gaat ermee akkoord dat het verboden is de Overeenkomst aan derden over te dragen behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Verhuurder. Het recht om de opslagruimte te gebruiken kan enkel door de Klant uitgeoefend worden.

Artikel 7. Bepaling van de aansprakelijkheden

Het risico verbonden aan de opslag van Goederen in de opslagruimte wordt altijd en uitsluitend door de Klant gedragen. Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade aan de Goederen noch zal Verhuurder aansprakelijk zijn voor enige andere schade of economisch verlies van de Klant. Verhuurder geeft de Klant geen garanties of zekerheden met betrekking tot de bewaring, het toezicht of de veiligheid inzake de opslagruimte.

Artikel 8. Verplichting tot verzekering

Gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst moet de Klant de Goederen verzekeren tegen verlies en schade binnen het kader van een all-risks goederenverzekering of verzekering tegen vervangingswaarde als bedoeld in artikel 7:960 BW, teneinde de volledige waarde van de Goederen te beschermen. Indien dit niet gebeurt zal alle verlies en schade (door welke oorzaak ook met inbegrip van opzet en grove nalatigheid door Verhuurder) voor het risico en de rekening van Klant zijn.

Een dergelijke verzekering moet een artikel in het voordeel van Verhuurder bevatten op grond waarvan de verzekeraar afziet van alle rechten van verhaal jegens Verhuurder en Verhuurders verzekeraars. De Klant zal Verhuurder en Verhuurders verzekeraars altijd vrijwaren en schadeloos stellen tegen eventuele verhaalsaanspraken door de verzekeraars van de Klant.

Artikel 9. Niet naleven en ontbinding Overeenkomst

9.1 In het geval dat de Klant:

  1. a) niet voldoet aan enige verplichting opgelegd door de wet, nationale of lokale reglementeringen of gebruiken; of
  2. b) nalaat de verplichtingen onder de bepalingen van deze Overeenkomst na te komen (met inbegrip van wanbetaling inzake verschuldigde huurgelden en kosten);

of

  1. c) het voorwerp uitmaakt van een faillissement of en andere insolventie gerelateerde maatregel,

dan verkrijgt Verhuurder het recht te allen tijde de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen zonder een opzegtermijn en zonder dat dit afbreuk doet aan haar bestaande rechten en verhaalsmogelijkheden. Bovendien zal Verhuurder gerechtigd blijven alle verschuldigde verliezen, huurgelden, vergoedingen en kosten te verhalen op de Klant.

9.2 In het geval van beëindiging van deze Overeenkomst zal de Klant omtrent de beëindiging worden ingelicht en zal de Klant zijn/haar Goederen uit de opslagruimte moeten verwijderen binnen 14 dagen na deze kennisgeving. Indien de Klant nalaat hiertoe over te gaan, zal Verhuurder toepassing kunnen maken van de rechten verleend onder artikel 4, met inbegrip van het recht de Goederen te verkopen of er zich van te ontdoen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

10.1 Alle geschillen die kunnen voortvloeien uit of in verband met deze Overeenkomst vallen in principe onder de bevoegdheid van de Rechtbank Breda.

10.2 Op deze Overeenkomst zijn uitsluitend de wetten en reglementen van het land of gebied van toepassing waar de opslagruimte gevestigd is.

Artikel 11. Slotbepalingen

11.1 Als een deel van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de Overeenkomst onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

11.2 De Klant begrijpt en aanvaardt deze algemene verhuurvoorwaarden en de Klant aanvaardt dat de algemene voorwaarden beschikbaar zijn en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, zowel in de vorm van een papieren exemplaar alsmede on-line via deze website van Verhuurder.

Verhuurder is gerechtigd deze algemene verhuurvoorwaarden te wijzigen (de Klant wordt voor de tenuitvoerlegging van eventuele wijzigingen ingelicht via de post, email of via Verhuurders website).