ALGEMENE VOORWAARDEN*

Voor registermakelaars en registertaxateurs in roerende zaken, welke voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 65705963 ten name van loekvanaalst-artconsultancy, onderdeel van HA Nederland.

A. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Taxateur : loekvanaalst-artconsultancy, onderdeel van HA Nederland, als RegisterTaxateur, in roerende zaken te rekenen tot het vakgebied op welke hij volgens de erkenningsregeling is geregistreerd bij Hobéon onder nr.28810 .

Makelaar : loekvanAalst-artconsultancy, onderdeel van HA Nederland, als makelaar die zijn bedrijf maakt van het verlenen van bemiddeling bij het tot stand brengen en het sluiten van overeenkomsten met betrekking tot roerende zaken te rekenen tot het vakgebied op welk hij volgens de erkenningsregeling is geregistreerd, in opdracht en op naam van personen tot wie hij niet in vaste betrekking staat, hetzij beherend vennoot van een vennootschap of bestuurder van een rechtspersoon is, die haar bedrijf maakt van het verrichten van deze handelingen, hetzij in dienstbetrekking staande tot een persoon, vennootschap of rechtspersoon als in dit artikel bedoeld, of namens zijn werkgever de in dit artikel vermelde handelingen verricht; het hiervoor bedoelde bedrijf kan mede omvatten het bemonsteren en waarderen van roerende zaken en het uitbrengen van deskundigenberichten.

Voorwerpen : alle roerende zaken waarover de diensten van de Makelaars en Taxateurs zich kunnen uitstrekken.

Waarde : de aan Voorwerpen door de Makelaar of Taxateur toegekende waarde.

Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich wenst te voorzien van een of meer diensten door een Makelaar of Taxateur.

Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op de (mogelijke) verlening van diensten door loekvanaalst-artconsultancy, Makelaar en/of Taxateur, hierna mede tezamen aan te duiden als: Makelaar/Taxateur, met betrekking tot de Voorwerpen.
 2. Een overeenkomst tussen de Makelaar/Taxateur en de Opdrachtgever komt tot stand nadat de Opdrachtgever de opdracht schriftelijk dan wel mondeling aan de Makelaar/Taxateur heeft verleend. De overeenkomst komt in ieder geval tot stand zodra de Makelaar/Taxateur met instemming van de Opdrachtgever is begonnen met de uitvoering van de opdracht van de Opdrachtgever.
 3. Een overeenkomst strekkende tot taxatie tussen de Makelaar/Taxateur en de Opdrachtgever wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel C.4 aangegaan voorbepaalde tijd en eindigt met de taxatie van het Voorwerp en het uitbrengen van het schriftelijke rapport. Een overeenkomst strekkende tot bemiddeling tussen de Makelaar en de Opdrachtgever wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel D.4 aangegaan voor onbepaalde tijd.
 4. Indien tussen de Makelaar/Taxateur en de Opdrachtgever/natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf een overeenkomst tot stand komt waarbij, in het kader van een door de Makelaar/Taxateur georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, dan het geldt het hiernavolgende:
  Gedurende 7 werkdagen, te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten, is de Opdrachtgever/natuurlijk persoon gerechtigd om de overeenkomst kosteloos en zonder opgave van redenen te ontbinden. Onder bepaalde omstandigheden bedraagt deze termijn drie maanden vanaf het sluiten van de overeenkomst. Deze ontbinding dient evenwel schriftelijk (per e-mail, brief of fax) te geschieden.
  b. De Opdrachtgever/natuurlijk persoon kan geen gebruik maken van bovengenoemd recht, indien de Makelaar/Taxateur met zijn/haar instemming is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst, voordat de hierboven genoemde termijnen zijn verstreken.
  c. In afwijking van het in artikel 46f van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde omtrent het intreden van verzuim, geldt de wettelijke regeling van de artikelen 81 tot en met 83 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.
 5. De Makelaar/Taxateur berekent voor verleende diensten een honorarium dat hij met Opdrachtgever is overeengekomen, inclusief BTW.
 6. Kosten, die geen deel uitmaken van het honorarium maar die verband houden met de uitvoering van een opdracht, kunnen aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht, daaronder begrepen reis- en verblijfskosten, inclusief BTW.
 7. In geval van verscheidene Opdrachtgevers, is ieder van de Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele honorarium en verschuldigde kosten.
 8. De Opdrachtgever heeft de plicht aan de Makelaar/Taxateur mededelingen te doen die voor het verlenen van diens diensten van essentieel belang zijn. In het geval de Opdrachtgever informatie achterhoudt of onjuiste informatie verschaft, heeft de Makelaar/Taxateur het recht zijn onder artikel B. 5 genoemde honorarium aan te passen.
 9. De Makelaar/Taxateur is gerechtigd – na overleg met de Opdrachtgever – hulppersonen in te schakelen en de kosten door te berekenen aan de Opdrachtgever.
 10. Als een opdracht is geëindigd, zijn het honorarium en de kosten direct opeisbaar, tenzij schriftelijk door de Makelaar/ Taxateur en Opdrachtgever anders is overeengekomen. Indien de Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet binnen de door de Makelaar/Taxateur gestelde termijn nakomt, zal de Makelaar/Taxateur aan de Opdrachtgever rente in rekening brengen gelijk aan de wettelijke rente, verhoogd met drie procent
  (3 %) te rekenen vanaf het verval van de betalingstermijn tot het tijdstip van betaling. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever, welke kosten worden begroot op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 250 (zegge: tweehonderdvijftig euro) onverminderd het recht om de werkelijke kosten te verhalen. De Makelaar/Taxateur is gerechtigd vooruitbetaling te vorderen, alsmede tussentijdse afrekening van gedane werkzaamheden.
 11. De diensten worden geacht naar beste weten en kunnen door de Makelaar/Taxateur te zijn verricht zonder dat de Makelaar/Taxateur een resultaatsverplichting op zich neemt. De Makelaar/Taxateur is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hem of door hem ingeschakelde hulppersonen of personeelsleden in verband met de uitvoering van een opdracht, behoudens het geval dat de schade veroorzaakt is door opzet of bewuste roekeloosheid. De aansprakelijkheid voor de Makelaar/Taxateur zal in ieder geval beperkt zijn tot maximaal het bedrag van het ontvangen honorarium. In geen geval is de Makelaar/Taxateur aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg-, vermogens- en/of indirecte schade.
 12. Op alle verbintenissen tussen de Makelaar/Taxateur en de Opdrachtgever en op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlandse recht (met uitzondering van de Nederlandse internationaal privaatrechtelijke conflictenrechtsregels) van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties betreffende de Internationale koop van roerende zaken is uitdrukkelijk uitgesloten.
 13. Alle geschillen ter zake van, voortvloeiende uit of verband houdende met een tussen de Makelaar/Taxateur en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst of de totstandkoming van een overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, behoudens het recht van de Makelaar/Taxateur om het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het arrondissement van de Opdrachtgever

B. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op de (mogelijke) verlening van diensten door loekvanaalst-artconsultancy, Makelaar en/of Taxateur, hierna mede tezamen aan te duiden als: Makelaar/Taxateur, met betrekking tot de Voorwerpen.
 2. Een overeenkomst tussen de Makelaar/Taxateur en de Opdrachtgever komt tot stand nadat de Opdrachtgever de opdracht schriftelijk dan wel mondeling aan de Makelaar/Taxateur heeft verleend. De overeenkomst komt in ieder geval tot stand zodra de Makelaar/Taxateur met instemming van de Opdrachtgever is begonnen met de uitvoering van de opdracht van de Opdrachtgever.
 3. Een overeenkomst strekkende tot taxatie tussen de Makelaar/Taxateur en de Opdrachtgever wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel C.4 aangegaan voorbepaalde tijd en eindigt met de taxatie van het Voorwerp en het uitbrengen van het schriftelijke rapport. Een overeenkomst strekkende tot bemiddeling tussen de Makelaar en de Opdrachtgever wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel D.4 aangegaan voor onbepaalde tijd.
 4. Indien tussen de Makelaar/Taxateur en de Opdrachtgever/natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf een overeenkomst tot stand komt waarbij, in het kader van een door de Makelaar/Taxateur georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, dan het geldt het hiernavolgende:
  Gedurende 7 werkdagen, te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten, is de Opdrachtgever/natuurlijk persoon gerechtigd om de overeenkomst kosteloos en zonder opgave van redenen te ontbinden. Onder bepaalde omstandigheden bedraagt deze termijn drie maanden vanaf het sluiten van de overeenkomst. Deze ontbinding dient evenwel schriftelijk (per e-mail, brief of fax) te geschieden.
  b. De Opdrachtgever/natuurlijk persoon kan geen gebruik maken van bovengenoemd recht, indien de Makelaar/Taxateur met zijn/haar instemming is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst, voordat de hierboven genoemde termijnen zijn verstreken.
  c. In afwijking van het in artikel 46f van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde omtrent het intreden van verzuim, geldt de wettelijke regeling van de artikelen 81 tot en met 83 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.
 5. De Makelaar/Taxateur berekent voor verleende diensten een honorarium dat hij met Opdrachtgever is overeengekomen, inclusief BTW.
 6. Kosten, die geen deel uitmaken van het honorarium maar die verband houden met de uitvoering van een opdracht, kunnen aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht, daaronder begrepen reis- en verblijfskosten, inclusief BTW.
 7. In geval van verscheidene Opdrachtgevers, is ieder van de Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele honorarium en verschuldigde kosten.
 8. De Opdrachtgever heeft de plicht aan de Makelaar/Taxateur mededelingen te doen die voor het verlenen van diens diensten van essentieel belang zijn. In het geval de Opdrachtgever informatie achterhoudt of onjuiste informatie verschaft, heeft de Makelaar/Taxateur het recht zijn onder artikel B. 5 genoemde honorarium aan te passen.
 9. De Makelaar/Taxateur is gerechtigd – na overleg met de Opdrachtgever – hulppersonen in te schakelen en de kosten door te berekenen aan de Opdrachtgever.
 10. Als een opdracht is geëindigd, zijn het honorarium en de kosten direct opeisbaar, tenzij schriftelijk door de Makelaar/ Taxateur en Opdrachtgever anders is overeengekomen. Indien de Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet binnen de door de Makelaar/Taxateur gestelde termijn nakomt, zal de Makelaar/Taxateur aan de Opdrachtgever rente in rekening brengen gelijk aan de wettelijke rente, verhoogd met drie procent
  (3 %) te rekenen vanaf het verval van de betalingstermijn tot het tijdstip van betaling. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever, welke kosten worden begroot op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 250 (zegge: tweehonderdvijftig euro) onverminderd het recht om de werkelijke kosten te verhalen. De Makelaar/Taxateur is gerechtigd vooruitbetaling te vorderen, alsmede tussentijdse afrekening van gedane werkzaamheden.
 11. De diensten worden geacht naar beste weten en kunnen door de Makelaar/Taxateur te zijn verricht zonder dat de Makelaar/Taxateur een resultaatsverplichting op zich neemt. De Makelaar/Taxateur is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hem of door hem ingeschakelde hulppersonen of personeelsleden in verband met de uitvoering van een opdracht, behoudens het geval dat de schade veroorzaakt is door opzet of bewuste roekeloosheid. De aansprakelijkheid voor de Makelaar/Taxateur zal in ieder geval beperkt zijn tot maximaal het bedrag van het ontvangen honorarium. In geen geval is de Makelaar/Taxateur aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg-, vermogens- en/of indirecte schade.
 12. Op alle verbintenissen tussen de Makelaar/Taxateur en de Opdrachtgever en op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlandse recht (met uitzondering van de Nederlandse internationaal privaatrechtelijke conflictenrechtsregels) van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties betreffende de Internationale koop van roerende zaken is uitdrukkelijk uitgesloten.
 13. Alle geschillen ter zake van, voortvloeiende uit of verband houdende met een tussen de Makelaar/Taxateur en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst of de totstandkoming van een overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, behoudens het recht van de Makelaar/Taxateur om het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het arrondissement van de Opdrachtgever

C. Opdracht tot Taxatie   

 1. Onder een “opdracht tot taxatie” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een opdracht tot het opnemen en waarderen van Voorwerpen door de Makelaar/Taxateur, zomede het uitbrengen van bevindingen aan de Opdrachtgever.
 2. Tenzij anders is overeengekomen, brengt de Makelaar/Taxateur zijn bevindingen uit in een schriftelijk rapport. Het rapport bevat de naam van de Opdrachtgever, een zodanige beschrijving van het getaxeerde dat het is te identificeren, de beoordeling/ vaststelling van de waarde, het gehanteerde waarde begrip, het doel van de taxatie, de datum waarop deze is verricht en indien noodzakelijk, een aanduiding van bijzondere omstandigheden waarmee rekening is gehouden.
 3. De taxatie is uitsluitend gedaan voor de Opdrachtgever. Alleen de Opdrachtgever kan rechten daaraan ontlenen. Derden kunnen derhalve aan de taxatie ten behoeve van de Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Overeenkomstig artikel B.3 wordt een opdracht tot taxatie geacht voor bepaalde tijd door de Opdrachtgever te zijn verstrekt. De opdracht tot taxatie eindigt met de taxatie van het Voorwerp en het uitbrengen van het schriftelijke rapport.

D. Opdracht tot bemiddeling door de Makelaar

 1. Onder “opdracht tot bemiddeling” wordt, voor zover niet anders in deze algemene voorwaarden blijkt, verstaan: een opdracht tot bemiddeling bij het tot stand komen en het sluiten van overeenkomsten met betrekking tot Voorwerpen en tot al hetgeen daarmede verband houdt.
 2. Een opdracht kan onder meer omvatten:
  – het bespreken en adviseren over de mogelijkheden om tot een overeenkomst met betrekking tot Voorwerpen te komen;
  – het oordelen over de toestand, kwaliteit en waarde van Voorwerpen;
  – het voeren van onderhandelingen door de Makelaar;
  – begeleiding en advisering tijdens en na het sluiten van een overeenkomst.
 3. De Opdrachtgever zal de Makelaar bij de uitvoering van zijn taak niet belemmeren en geen gebruik maken van diensten van anderen dan de Makelaar alsmede, buiten de Makelaar om geen overeenkomst(en) met betrekking tot Voorwerpen sluiten zonder betrokkenheid van de Makelaar en daartoe ook geen onderhandelingen voeren. De Opdrachtgever die in strijd met het bepaalde in dit artikel handelt, is volledig honorarium en kosten verschuldigd, ongeacht of een overeenkomst, al dan niet door toedoen van de Makelaar, tot stand komt.
 4. Overeenkomstig artikel B.3 wordt een opdracht tot bemiddeling geacht voor onbepaalde tijd door de Opdrachtgever te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk door de Makelaar en Opdrachtgever anders is overeengekomen. De opdracht tot bemiddeling eindigt onder meer door totstandkoming van de beoogde overeenkomst, ontbinding met wederzijds goedvinden, intrekking door de Opdrachtgever of teruggave van de te bemiddelen Voorwerpen door de Makelaar. Indien en voor zover een opdracht tot bemiddeling is gebonden aan een termijn, eindigt de opdracht door verloop van die termijn.
 5. De Opdrachtgever is honorarium en kosten aan de Makelaar verschuldigd indien:
  een opdracht eindigt door intrekking door de Opdrachtgever;
  b. een overeenkomst met betrekking tot Voorwerpen tot stand komt, al dan niet afwijkend van de opdracht;
  c. een opdracht eindigt door tijdsverloop en na het einde van de opdracht een overeenkomst met betrekking tot Voorwerpen tot stand komt, welke het gevolg is van diensten door de Makelaar tijdens de looptijd van de opdracht verricht of door handelingen van de Opdrachtgever, in strijd met artikel D. 3.
  De totstandkoming van een overeenkomst wordt, behoudens tegenbewijs, geacht het gevolg te zijn van diensten van de Makelaar tijdens de looptijd van een opdracht dan wel handelingen in strijd met het sub c bedoelde artikel, indien de overeenkomst is tot stand gekomen binnen zes maanden nadat de termijn, waarvoor de opdracht is gegeven, is verlopen.
 6. Wanneer een tot stand gekomen overeenkomst door wanprestatie van één der partijen of om andere redenen niet tot uitvoering komt, laat dit het recht van de Makelaar op honorarium en vergoeding van kosten onverlet.
 
* laatste wijziging december 2023