*laatst gewijzigd januari 2022

Privacy Beleid

LoekvanAalst-ArtConsultancy maakt deel uit van HA-Nederland..
LoekvanAalst-ArtConsultancy kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van zijn diensten, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op deze website verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contactformulier verwerkt:
Uw mailadres ; eventueel uw naam, adres en woonplaats met eventueel uw telefoonnummer.

WAAROM ZIJN DEZE GEGEVENS NODIG?

LoekvanAalst-ArtConsultancy verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Verder kunnen uw persoonsgegevens gebruikt worden in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD?

LoekvanAalst-ArtConsultancy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan drie maanden bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

WORDEN UW GEGEVENS GEDEELD?

LoekvanAalst-ArtConsultancy verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

LoekvanAalst-ArtConsultancy gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming  de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar LoekvanAalst-ArtConsultancy.
Deze zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGING

LoekvanAalst-ArtConsultancy neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Disclaimer

Deze site is eigendom van LoekvanAalst-ArtConsultancy, onderdeel van HA-Nederland.
Voor LoekvanAalst-ArtConsultancy is het streven naar een zorgvuldige weergave van informatie op haar website erg belangrijk. Er wordt met uiterste zorg aandacht besteed aan de actualiteit, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de website.

Ondanks deze constante aandacht kan LoekvanAalst-ArtConsultancy niet garanderen dat alle informatie juist is en aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Uiteraard staat LoekvanAalst-ArtConsultancy open voor commentaar en suggesties ter bevordering van haar website, deze kunnen gestuurd worden via het contactformulier .

Daarnaast is voor LoekvanAalst-ArtConsultancy een verantwoorde omgang met de gegevens van haar cliënten van groot belang. Uw persoonsgegevens zullen te allen tijde zorgvuldig opgeslagen en beveiligd worden. De eisen waar LoekvanAalst-ArtConsultancy zichzelf aan houdt zijn opgeslagen in de Europese Privacywetgeving zoals genoemd in de General Data Protection Regulation, in Nederland beter bekend als Algemene Verordering Gegevensbescherming.

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op LoekvanAalst-ArtConsultancy.
LoekvanAalst-ArtConsultancy kan niks garanderen voor de gebruikers van haar website en draagt dan ook geen enkele aansprakelijkheid, toch zal er door LoekvanAalst-ArtConsultancy steeds op worden toegezien dat ook haar gebruikers met de grootste zorg en voorzichtigheid met alle gegevens omgaan.

Alle gegevens worden door middel van speciale procedures door Van Aalst-ArtConsultancy opgeslagen en beveiligd.

Algemene Voorwaarden

voor registermakelaars en registertaxateurs in roerende zaken, leden van de federatie vn taxateurs, makelaars en veilinghouders in roerende zaken, welke voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Amsterdam met ingang van 30-06-2005 onder nummer 40530226.

A. 
Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Federatie : Federatie van Taxateurs, Makelaars en Veilinghouders in Roerende Zaken,

gevestigd te Amsterdam.

Taxateur : een RegisterTaxateur in roerende zaken te rekenen tot het vakgebied op

welk hij volgens de erkenningsregeling is geregistreerd, zijnde lid van de

Federatie.

Makelaar : een lid van de Federatie die, als RegisterMakelaar-Taxateur geregistreerd,

hetzij zijn bedrijf maakt van het verlenen van bemiddeling bij het tot stand

brengen en het sluiten van overeenkomsten met betrekking tot roerende

zaken te rekenen tot het vakgebied op welk hij volgens de erkenningsregeling

is geregistreerd, in opdracht en op naam van personen tot wie hij

niet in vaste betrekking staat, hetzij beherend vennoot van een vennootschap

of bestuurder van een rechtspersoon is, die haar bedrijf maakt van

het verrichten van deze handelingen, hetzij in dienstbetrekking staande tot

een persoon, vennootschap of rechtspersoon als in dit artikel bedoeld, of

namens zijn werkgever de in dit artikel vermelde handelingen verricht;

het hiervoor bedoelde bedrijf kan mede omvatten het bemonsteren en

waarderen van roerende zaken en het uitbrengen van deskundigenberichten.

Voorwerpen : alle roerende zaken waarover de diensten van de Makelaars en Taxateurs

zich kunnen uitstrekken.

Waarde : de aan Voorwerpen door de Makelaar of Taxateur toegekende waarde.

Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich wenst te voorzien van een of

meer diensten door een Makelaar of Taxateur.

B. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op de (mogelijke) verlening van

diensten door een Makelaar en/of Taxateur, hierna mede tezamen aan te duiden als:

Makelaar/Taxateur, met betrekking tot de Voorwerpen.

 1. Een overeenkomst tussen de Makelaar/Taxateur en de Opdrachtgever komt tot stand

nadat de Opdrachtgever de opdracht schriftelijk dan wel mondeling aan de

Makelaar/Taxateur heeft verleend. De overeenkomst komt in ieder geval tot stand

zodra de Makelaar/Taxateur met instemming van de Opdrachtgever is begonnen met

de uitvoering van de opdracht van de Opdrachtgever.

 1. Een overeenkomst strekkende tot taxatie tussen de Makelaar/Taxateur en de

Opdrachtgever wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel C.4 aangegaan voor

bepaalde tijd en eindigt met de taxatie van het Voorwerp en het uitbrengen van het

schriftelijke rapport. Een overeenkomst strekkende tot bemiddeling tussen de

Makelaar en de Opdrachtgever wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel D.4

aangegaan voor onbepaalde tijd.

 1. Indien tussen de Makelaar/Taxateur en de Opdrachtgever/natuurlijk persoon die niet

handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf een overeenkomst tot stand komt

waarbij, in het kader van een door de Makelaar/Taxateur georganiseerd systeem voor

dienstverlening op afstand tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend

gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand,

dan het geldt het hiernavolgende:
a. Gedurende 7 werkdagen, te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst

wordt gesloten, is de Opdrachtgever/natuurlijk persoon gerechtigd om de

overeenkomst kosteloos en zonder opgave van redenen te ontbinden. Onder

bepaalde omstandigheden bedraagt deze termijn drie maanden vanaf het sluiten

van de overeenkomst. Deze ontbinding dient evenwel schriftelijk (per e-mail, brief

of fax) te geschieden.
b. De Opdrachtgever/natuurlijk persoon kan geen gebruik maken van bovengenoemd

recht, indien de Makelaar/Taxateur met zijn/haar instemming is begonnen

met de uitvoering van de overeenkomst, voordat de hierboven genoemde

termijnen zijn verstreken.
c. In afwijking van het in artikel 46f van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde

omtrent het intreden van verzuim, geldt de wettelijke regeling van de artikelen 81

tot en met 83 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

 1. De Makelaar/Taxateur berekent voor verleende diensten een honorarium dat hij met

Opdrachtgever is overeengekomen, te vermeerderen met BTW.

 1. Kosten, die geen deel uitmaken van het honorarium maar die verband houden met de

uitvoering van een opdracht, kunnen aan de Opdrachtgever in rekening worden

gebracht, daaronder begrepen reis- en verblijfskosten, te vermeerderen met BTW.

 1. In geval van verscheidene Opdrachtgevers, is ieder van de Opdrachtgevers hoofdelijk

aansprakelijk voor het gehele honorarium en verschuldigde kosten.

 1. De Opdrachtgever heeft de plicht aan de Makelaar/Taxateur mededelingen te doen

die voor het verlenen van diens diensten van essentieel belang zijn. In het geval de

Opdrachtgever informatie achterhoudt of onjuiste informatie verschaft, heeft de

Makelaar/Taxateur het recht zijn onder artikel B. 5 genoemde honorarium aan te

passen.

 1. De Makelaar/Taxateur is gerechtigd – na overleg met de Opdrachtgever – hulppersonen

in te schakelen en de kosten door te berekenen aan de Opdrachtgever.

 1. Als een opdracht is geëindigd, zijn het honorarium en de kosten direct opeisbaar,

tenzij schriftelijk door de Makelaar/ Taxateur en Opdrachtgever anders is overeengekomen.

Indien de Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet binnen de door de

Makelaar/Taxateur gestelde termijn nakomt, zal de Makelaar/Taxateur aan de

Opdrachtgever rente in rekening brengen gelijk aan de wettelijke rente, verhoogd met

drie procent (3 %) te rekenen vanaf het verval van de betalingstermijn tot het tijdstip

van betaling. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van

de Opdrachtgever, welke kosten worden begroot op 15% van het verschuldigde

bedrag met een minimum van € 250 (zegge: tweehonderdvijftig euro) onverminderd

het recht om de werkelijke kosten te verhalen. De Makelaar/Taxateur is gerechtigd

vooruitbetaling te vorderen, alsmede tussentijdse afrekening van gedane

werkzaamheden.

 1. De diensten worden geacht naar beste weten en kunnen door de Makelaar/Taxateur

te zijn verricht zonder dat de Makelaar/Taxateur een resultaatsverplichting op zich

neemt. De Makelaar/Taxateur is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hem

of door hem ingeschakelde hulppersonen of personeelsleden in verband met de uitvoering

van een opdracht, behoudens het geval dat de schade veroorzaakt is door

opzet of bewuste roekeloosheid. De aansprakelijkheid voor de Makelaar/Taxateur zal

in ieder geval beperkt zijn tot maximaal het bedrag van het ontvangen honorarium.

In geen geval is de Makelaar/Taxateur aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg-, vermogens-

en/of indirecte schade.

 1. Op alle verbintenissen tussen de Makelaar/Taxateur en de Opdrachtgever en op deze

Algemene Voorwaarden is het Nederlandse recht (met uitzondering van de Nederlandse

internationaal privaatrechtelijke conflictenrechtsregels) van toepassing. De toepasselijkheid

van het Verdrag van de Verenigde Naties betreffende de Internationale

koop van roerende zaken is uitdrukkelijk uitgesloten.

 1. Alle geschillen terzake van, voortvloeiende uit of verband houdende met een tussen

de Makelaar/Taxateur en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst of de totstandkoming

van een overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend ter

beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, behoudens het recht

van de Makelaar/Taxateur om het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde

rechter in het arrondissement van de Opdrachtgever.

C. Opdracht tot taxatie

 1. Onder een “opdracht tot taxatie” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een

opdracht tot het opnemen en waarderen van Voorwerpen door de Makelaar/Taxateur,

zomede het uitbrengen van bevindingen aan de Opdrachtgever.

 1. Tenzij anders is overeengekomen, brengt de Makelaar/Taxateur zijn bevindingen uit in

een schriftelijk rapport. Het rapport bevat de naam van de Opdrachtgever, een

zodanige beschrijving van het getaxeerde dat het is te identificeren, de beoordeling/

vaststelling van de waarde, het gehanteerde waardebegrip, het doel van de taxatie, de

datum waarop deze is verricht en indien noodzakelijk, een aanduiding van bijzondere

omstandigheden waarmee rekening is gehouden.

 1. De taxatie is uitsluitend gedaan voor de Opdrachtgever. Alleen de Opdrachtgever kan

rechten daaraan ontlenen. Derden kunnen derhalve aan de taxatie ten behoeve van

de Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

 1. Overeenkomstig artikel B.3 wordt een opdracht tot taxatie geacht voor bepaalde tijd

door de Opdrachtgever te zijn verstrekt. De opdracht tot taxatie eindigt met de taxatie

van het Voorwerp en het uitbrengen van het schriftelijke rapport.

D. Opdracht tot bemiddeling door de Makelaar

 1. Onder “opdracht tot bemiddeling” wordt, voor zover niet anders in deze algemene

voorwaarden blijkt, verstaan: een opdracht tot bemiddeling bij het tot stand komen en

het sluiten van overeenkomsten met betrekking tot Voorwerpen en tot al hetgeen

daarmede verband houdt.

 1. Een opdracht kan onder meer omvatten:

– het bespreken en adviseren over de mogelijkheden om tot een overeenkomst met

betrekking tot Voorwerpen te komen;

– het oordelen over de toestand, kwaliteit en waarde van Voorwerpen;

– het voeren van onderhandelingen door de Makelaar;

– begeleiding en advisering tijdens en na het sluiten van een overeenkomst.

 1. De Opdrachtgever zal de Makelaar bij de uitvoering van zijn taak niet belemmeren en

geen gebruik maken van diensten van anderen dan de Makelaar alsmede, buiten de

Makelaar om geen overeenkomst(en) met betrekking tot Voorwerpen sluiten zonder

betrokkenheid van de Makelaar en daartoe ook geen onderhandelingen voeren. De

Opdrachtgever die in strijd met het bepaalde in dit artikel handelt, is volledig

honorarium en kosten verschuldigd, ongeacht of een overeenkomst, al dan niet door

toedoen van de Makelaar, tot stand komt.

 1. Overeenkomstig artikel B.3 wordt een opdracht tot bemiddeling geacht voor

onbepaalde tijd door de Opdrachtgever te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk door de

Makelaar en Opdrachtgever anders is overeengekomen. De opdracht tot bemiddeling

eindigt onder meer door totstandkoming van de beoogde overeenkomst, ontbinding

met wederzijds goedvinden, intrekking door de Opdrachtgever of teruggave van de te

bemiddelen Voorwerpen door de Makelaar. Indien en voor zover een opdracht tot

bemiddeling is gebonden aan een termijn, eindigt de opdracht door verloop van die

termijn.

 1. De Opdrachtgever is honorarium en kosten aan de Makelaar verschuldigd indien:
  a. een opdracht eindigt door intrekking door de Opdrachtgever;
  b. een overeenkomst met betrekking tot Voorwerpen tot stand komt, al dan niet afwijkend van de opdracht;
  c. een opdracht eindigt door tijdsverloop en na het einde van de opdracht een overeenkomst met betrekking tot Voorwerpen tot stand komt, welke het gevolg is van diensten door de Makelaar tijdens de looptijd van de opdracht verricht of door handelingen van de Opdrachtgever, in strijd met artikel D. 3.

De totstandkoming van een overeenkomst wordt, behoudens tegenbewijs, geacht het

gevolg te zijn van diensten van de Makelaar tijdens de looptijd van een opdracht dan

wel handelingen in strijd met het sub c bedoelde artikel, indien de overeenkomst is tot

stand gekomen binnen zes maanden nadat de termijn, waarvoor de opdracht is

gegeven, is verlopen.

 1. Wanneer een tot stand gekomen overeenkomst door wanprestatie van één der

partijen of om andere redenen niet tot uitvoering komt, laat dit het recht van de

Makelaar op honorarium en vergoeding van kosten onverlet.

ALGEMENE VERHUUR VOORWAARDEN IVM OPSLAGRUIMTE

Artikel 1. Voorwerp en aard van de overeenkomst

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten tussen Van Aalst Art Consultancy of L.P.M. van Aalst, hierna te noemen verhuurder enerzijds en huurders, die een opslagruimte gebruiken hierna te noemen ‘de Klant‘, anderzijds.

Enerzijds wordt de gebruikte opslagruimte en de Algemene Verhuur Voorwaarden anderzijds ‘de Overeenkomst’ genoemd.

Inzake de goederen die worden opgeslagen zal de referentie ‘de Goederen’ gebruikt worden.

Artikel 2. Bestemming en gebruik

2.1 Verhuurder verhuurt aan de Klant opslagruimte conform de bepalingen van de Overeenkomst met als enig doel de opslag van goederen. Het is de Klant niet toegestaan de gehuurde ruimte een andere bestemming te geven. De Klant erkent uitdrukkelijk en stemt ermee in dat niets in de Overeenkomst zo kan worden uitgelegd dat de Klant inzake de opslagruimte een eigendoms of enig ander zakelijk recht verwerft. Verhuurder  zal bovendien inzake de gehuurde opslagruimte en/of de opgeslagen Goederen hoe dan ook nooit fungeren als houder, bewaker of bewaarnemer.

Bij het aangaan van de Overeenkomst garandeert de Klant als enige de juridische

en/of economische eigendom van de Goederen te bezitten en bijgevolg alle

aansprakelijkheid in verband met de Goederen te aanvaarden. De Klant zal Verhuurder vrijwaren en schadeloos stellen inzake elke kost, vordering of enige andere actie van een derde partij in verband met de Goederen (met inbegrip van alle geschillen die te maken hebben met betwistingen inzake eigendomsrecht of het recht op bezit).

2.2 De Klant bevestigt de opslagruimte te hebben bezocht en geïnspecteerd en deze te

aanvaarden in goede staat en geschikt voor het wettelijke en overeengekomen doel

en gebruik dat Klant verwacht ervan te maken. De Klant begrijpt en aanvaardt het

veiligheids- en beveiligingsniveau. Verhuurder verstrekt uitdrukkelijk geen garanties en

aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot enerzijds het wettelijk

en overeengekomen doel en gebruik en anderzijds de veiligheids- en

beveiligingsverwachtingen.

2.3 De Klant aanvaardt dat alle opgaven betreffende de afmetingen van de opslagruimte

schattingen zijn. Elke afwijking tussen de werkelijke grootte van de opslagruimte en de aangegeven grootte in de Overeenkomst geeft geen enkele partij enig recht en kan nooit leiden tot een prijsaanpassing.

2.4 De Klant zal voldoen aan alle bepalingen van deze Overeenkomst, de wet en de

plaatselijke regelgeving alsook aan de mogelijke instructies van de locale en

nationale overheden, de nutsbedrijven en de verzekeraars.

2.5 De Klant erkent en aanvaardt volledig verantwoordelijk en aansprakelijk te zijn voor

alle handelingen van de personen die toegang hebben tot de opslagruimte en elke verwijzing naar ‘Klant’ in deze voorwaarden houdt tevens een verwijzing in naar dergelijke personen.

Artikel 3. Huurperiode

Een Overeenkomst tot opslag wordt afgesloten voor een onbepaalde duur en de Overeenkomst kan te allen tijde schriftelijk worden opgezegd door de

een of andere partij door middel van een schriftelijke kennisgeving met een opzegtermijn

van tenminste 15 dagen.

Artikel 4. Huurprijs en wanbetaling

4.1 De verschuldigde huurprijzen en vergoedingen zullen per kalendermaand vooraf

gefactureerd worden samen met de eventueel verschuldigde BTW (indien van

toepassing).

4.2 De Klant verbindt zich ertoe de maandelijkse huurprijs en kosten vooraf te betalen,

voor de eerste dag van elke kalendermaand. De Klant is bij niet nakoming hiervan

zonder dat enige kennisgeving is vereist, in verzuim.

4.3 Als de betaling van de maandelijkse huurprijs en kosten niet volledig ontvangen is

op de overeengekomen betaaldatum, dan mag Verhuurder de Klant de toegang tot de

opslagruimte ontzeggen tot op het moment dat het totale uitstaande saldo betaald

4.4 Zodra de Klant in verzuim is danwel de huurprijs of een vergoeding verschuldigd

krachtens de Overeenkomst niet betaald is binnen de 30 dagen na de

overeengekomen betaaldatum dan verwerft Verhuurder het volgende aanvullende

recht:

de mogelijkheid de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en vervolgens de

Klant een maandelijkse bezettingsvergoeding in rekening te brengen voor een

bedrag gelijk aan de maandelijkse huurprijs,

4.5 De Klant gaat ermee akkoord dat alle Goederen in de opslagruimte tot zekerheid

dienen van Verhuurders recht op betaling van de huurprijs, kosten of enige andere

som verschuldigd en dat de toegang tot de Goederen kan geweigerd worden tot op

het moment dat alle uitstaande sommen betaald zijn. De klant aanvaardt tevens dat

deze zekerheid op de Goederen in de opslagruimte tot een verlies van eigendom kan

leiden.

Artikel 5. Huishoudelijk Reglement

Toegang tot de opslagruimte is altijd mogelijk na afspraak met Verhuurder.

Artikel 6. Verbod op onderhuur en overdracht

6.1 Het is de Klant niet toegestaan de opslagruimte geheel of gedeeltelijk onder te

verhuren of hoe dan ook door derden te laten gebruiken.

6.2 Deze Overeenkomst is persoonlijk en de Klant gaat ermee akkoord dat het verboden

is de Overeenkomst aan derden over te dragen behoudens voorafgaandelijk

schriftelijk akkoord van Verhuurder. Het recht om de opslagruimte te gebruiken kan

enkel door de Klant uitgeoefend worden.

Artikel 7. Bepaling van de aansprakelijkheden

Het risico verbonden aan de opslag van Goederen in de opslagruimte wordt altijd en

uitsluitend door de Klant gedragen. Verhuurder  is niet aansprakelijk voor enige schade

aan de Goederen noch zal Verhuurder aansprakelijk zijn voor enige andere schade of

economisch verlies van de Klant. Verhuurder geeft de Klant geen garanties of zekerheden met betrekking tot de bewaring, het toezicht of de veiligheid inzake de opslagruimte.

Artikel 8. Verplichting tot verzekering

Gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst moet de Klant de Goederen verzekeren

tegen verlies en schade binnen het kader van een all-risks goederenverzekering of verzekering tegen vervangingswaarde als bedoeld in artikel 7:960 BW, teneinde de volledige waarde van de Goederen te beschermen. Indien dit niet gebeurt zal alle verlies

en schade (door welke oorzaak ook met inbegrip van opzet en grove nalatigheid door

Verhuurder) voor het risico en de rekening van Klant zijn.

Een dergelijke verzekering moet een artikel in het voordeel van Verhuurder bevatten op grond waarvan de verzekeraar afziet van alle rechten van verhaal jegens Verhuurder en Verhuurders verzekeraars. De Klant zal Verhuurder en Verhuurders verzekeraars altijd vrijwaren en schadeloos stellen tegen eventuele verhaalsaanspraken door de verzekeraars van de Klant.

Artikel 9. Niet naleven en ontbinding Overeenkomst

9.1 In het geval dat de Klant:

 1. a) niet voldoet aan enige verplichting opgelegd door de wet, nationale of lokale

reglementeringen of gebruiken; of

 1. b) nalaat de verplichtingen onder de bepalingen van deze Overeenkomst na te

komen (met inbegrip van wanbetaling inzake verschuldigde huurgelden en kosten);

of

 1. c) het voorwerp uitmaakt van een faillissement of en andere insolventie gerelateerde

maatregel,dan verkrijgt Verhuurder het recht te allen tijde de Overeenkomst

onmiddellijk te beëindigen zonder een opzegtermijn en zonder dat dit afbreuk doet

aan haar bestaande rechten en verhaalsmogelijkheden. Bovendien zal Verhuurder

gerechtigd blijven alle verschulldigde verliezen, huurgelden, vergoedingen en kosten

te verhalen op de Klant.

9.2 In het geval van beëindiging van deze Overeenkomst zal de Klant omtrent de

beëindiging worden ingelicht en zal de Klant zijn/haar Goederen uit de opslagruimte

moeten verwijderen binnen 14 dagen na deze kennisgeving. Indien de Klant nalaat

hiertoe over te gaan, zal Verhuurder toepassing kunnen maken van de rechten

verleend onder artikel 4, met inbegrip van het recht de Goederen te verkopen of er

zich van te ontdoen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

10.1 Alle geschillen die kunnen voortvloeien uit of in verband met deze Overeenkomst

vallen in principe onder de bevoegdheid van de Rechtbank Breda.

10.2 Op deze Overeenkomst zijn uitsluitend de wetten en reglementen van het land of

gebied van toepassing waar de opslagruimte gevestigd is.

Artikel 11. Slotbepalingen

11.1 Als een deel van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de

geldigheid vanhet overige deel van de Overeenkomst onverlet. In plaats van het

vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk

toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn

indien zij de nietgheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

11.2 De Klant begrijpt en aanvaardt deze algemene verhuurvoorwaarden en de Klant

aanvaardt dat de algemene voorwaarden beschikbaar zijn en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, zowel in de vorm van een papieren exemplaar alsmede on-line via deze website van Verhuurder.

Verhuurder is gerechtigd deze algemene verhuurvoorwaarden te wijzigen (de Klant

wordt voor de tenuitvoerlegging van eventuele wijzigingen ingelicht via de post,

email of Verhuurders website).